Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie

Wieś Nicwałd znajduje się na terenie gminy Gruta. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z roku 1341, kiedy to lokację wsi otrzymał od komturstwa pokrzywieńskiego Mikołaj z Piątkowa. W 1667 roku wieś zajmowali Holendrzy, natomiast w roku 1765 wieś zamieszkiwało 15 włościan i karczmarz. W roku 1931 we wsi znajdowała się szkoła i poczta. Wieś podczas wojny została zniszczona w 95 %, ocalało zaledwie 14 domów.

Lata 1939-1950

Z najstarszej kroniki będącej w posiadaniu szkoły wynika, że przed rokiem 1939 kierownikiem szkoły był nauczyciel Krause, a przed sama wojną Alojzy Firyn. Szkoła w czasie II wojny światowej została spalona. Podczas okupacji Niemcy odbudowali parter szkoły. Była to szkoła jednoklasowa. W takim stanie szkoła przetrwała do 1945 roku. W drugiej połowie 1949 roku przystąpiono do odbudowy szkoły, którą zakończono we wrześniu 1950 roku. Nowym kierownikiem szkoły został Tadeusz Skibicki, później kierownictwo zostało przekazane nauczycielowi Gustawowi Grabowskiemu.

Lata 1951-1980

W roku szkolnym 1951/1952 funkcję kierownika szkoły powierzono pani Kazimierze Nowak. Nowy rok szkolny powitało wówczas 86 uczniów. 20 października 1960 roku nastąpiło otwarcie Szkoły dla Pracujących, a od stycznia 1960 roku zaczęła działać szkoła wieczorowa. W roku 1962 przystąpiono do budowy nowego pawilonu szkolnego w czynie społecznym, a uroczyste otwarcie nastąpiło 15 czerwca 1964 roku. To ważna data dla całej społeczności uczniowskiej, ponieważ powstała również dzięki ich zaangażowaniu. Był to budynek z większą liczbą sal, otoczony żywopłotem z morwy, istniał tez ogród doświadczalny z własną cieplarnią. W szkole działało harcerstwo, PCK, SKO, SKKT, młodzież brała udział w konkursach, wyjeżdżała na wycieczki szkolne do Warszawy, Gdańska, Malborka. W latach 70-tych kadrę nauczycielską stanowiło 11 nauczycieli: Kazimiera Nowak, Agnieszka Witulska, Teresa Gołoś, Sabina Rzońca, Teresa Otlewska, Barbara Suchecka, Teresa Jankowska, Barbara Saucha, Maria Nowińska, Mirosława Szadkowska, Leopold Chróstowski.

W 1980 roku na emeryturę odeszła długoletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły pani Kazimiera Nowak, która pełniła tę funkcję przez 29 lat. Od 1951 roku prowadziła też kronikę szkolną.

Lata 1980-2018

W roku szkolnym 1980/1981 uczniowie i nauczyciele powitali w swoim gronie nowego dyrektora szkoły, którym został pan Jan Szaps. Nastąpiły też zmiany w gronie nauczycielskim. W 1989 roku kadra nauczycielską stanowili: dyrektor szkoły Jan Szaps, Barbara Jóźwiak, Beata Pączek, Małgorzata Winnicka, Robert Borowski, Cezary Darłak, Barbara Suchecka, Klemens Lewandowski, Henryk Szczepanowski, Krzysztof Ficek, Stefan Górtatowski, Teresa Gołoś. W roku 1990 na emeryturę przeszedł dyrektor szkoły Jan Szaps.

Rok szkolny 1990/1991 to kolejny rok zmian. Funkcję dyrektora szkoły przejął Edward Kapelan. 24 lutego 1994 roku nastąpiło otwarcie rozbudowanej i zmodernizowanej szkoły, która powstała dzięki pomocy i zaangażowaniu mieszkańców wsi, dziatwy szkolnej, nauczycieli, Zarządowi Gminy Gruta oraz pomocy Kuratorium Oświaty w Toruniu.

Do grona nauczycielskiego dołączyli nowi nauczyciele: Małgorzata Romanowska, Elwira Taczyńska, Barbara Fiszer, Maria Szytniewska, Aleksandra Materka, a od roku 1989 do grona dołączyła nauczycielskiego Krystyna Piątkowska oraz Iwona Piwowarska. Rok szkolny 1998/1999 to rok reformy oświaty. Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie staje się szkołą sześcioklasową.

W czerwcu 2013 roku na emeryturę odchodzi Edward Kapelan, który pełnił tę funkcję przez 23 lata. Nowym dyrektorem szkoły od 1 września 2013 roku zostaje Aleksandra Materka.
Kolejne lata to okres rozwoju i modernizacji placówki oraz wzbogacania bazy dydaktycznej.

Opracowano na podstawie kronik będących w posiadaniu szkoły.